News & Updates

14
Mar
2017
કોમ્પ્યુટર નેવીગેશન સોફ્ટવેર ધરાવતું એકમાત્ર સેન્ટર, અમદાવાદ જવાની જરૂર નથી.

  • ક્લાસ - ૧૦૦ લેમીનર એર ફલો ધરાવતું ઓપરેશન થીયેટર
  • જોઈન્ટ લેસ ફલોરીંગ
  • ન્યુમેટીક અમેકીન સીસ્ટમથી ઓપરેશન
  • ફીલીપ્સની વર્લ્ડક્લાસ શેડોલેસ લાઈટ

Get in touch

Subscribe with Us

Email id is required.

Copyright © Ashirvad Orthopedic Hospital & Joint Replacement Center. All rights reserved. | Designed & Developed By : www.onwebbox.com